Prawo do odstąpienia od umowy i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • W przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem, ma on prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14, dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towaru.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować nas Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Dane Sprzedawcy: Open Mind Media, ul. Tarczyńska 22/U1, 02-023 Warszawa
 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827) Kupujący odstępujący zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów zwrotu rzeczy:

         a) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę Towaru,

         b) poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę.

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

        a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo  
           odstąpienia od umowy;

        b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

        c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego ub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

        d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

        e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 
           zostało otwarte po dostarczeniu;

        f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

        g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań
            na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

        h) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub
           dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

        i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

        j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

        k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

        l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
           kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

        m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu 
           go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, wskazane w niniejszym § 8 Regulaminu, nie znajduje zastosowania do Zamówień dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 REKLAMACJE

 • Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Jeżeli na Towar została udzielona gwarancja, Kupujący może, według swojego wyboru zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej poniżej.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar jest niezgodny z umową.
 • W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien:

                   a) poinformować Sprzedawcę o niezgodności Towaru z umową, 
                       wskazując jednocześnie na czym zdaniem Kupującego niezgodność
                       ta polega,

                   b) wskazać czy domaga się naprawy czy wymiany Towaru,

                   c) podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres do
                       korespondencji, e-mail i numer telefonu.

                   d) odesłać reklamowany Towar Sprzedawcy na koszt Kupującego
                       niezwłocznie po stwierdzeniu jego niezgodności z umową.

 • Reklamacje można składać mailowo na adres: salon@planetadzwieku.com lub listownie na adres: Open Mind Media, ul. Tarczyńska 22/U1, 02-023 Warszawa
 • Reklamowany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy wskazany w ustępie powyżej. Przesyłkę z reklamowanym Towarem Kupujący zobowiązany jest wysłać na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane przez Sprzedawcę. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym Towarem dowodu zakupu Towaru lub jego kopii.
 • Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z ust. 3 lit. b)jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na Towar wolny od wad lub usunięcia wady.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni (w przypadku Towarów których producent nie ma w kraju swojego przedstawicielstwa nie później niż w ciągu 21 dni). Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji.
 • W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę, Koszty przesłania Towaru do Kupującego w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją poniesie Sprzedawca. Kupującemu zostaną zwrócone koszty przesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy.
 • Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Kupującego. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieuznaniu reklamacji.
 • Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji także w innych przypadkach niż niezgodność Towaru z umową. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu lub strony internetowej Sklepu należy zgłaszać mailowo na adres salon@planetadzwieku.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie od ich otrzymania.
 • Sprzedawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń innych niż wskazane powyżej.